Розробка технологій хліба для екологічно забруднених зон

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1997

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.01 - технологія хлібопекарських, макаронних, кондитерських продуктів і харчоконцентратів, Український державний університет харчових технологій, Київ, 1996. Захищається 13 наукових праць, 1 патент України і 1 заявка на видачу патенту України, які містять результати теоретичних і експериментальних досліджень впливу полісахариду карбюлози і сухого молочного продукту "Космол" на біохімічні, мікробіологічні процеси в тісті, його структурно-механічні властивості, якість хліба та його споживчі властивості. Встановлено ефективність використання карбюлози і "Космола" як рецептурних компонентів, що володіють радіозахисними властивостями, у складі хлібобулочних виробів для екологічно забруднених зон. Розкрито роль полісахариду і СМП у формуванні властивостей тіста та якості хліба. Запропоновані раціональні технології хліба спеціального призначення впроваджені у виробництво. Dissertation for the degree of candidate of technical sciences, specialty 05.18.01 - technology of baking, pasta, confectionery products and pishekontsentratov, Ukrainian State University of Food Technologies, Kiev, 1996. Protected 13 scientific works, 1 and 1 Ukrainian Patent application for patent of Ukraine, which contain the results of theoretical and experimental studies of the effect of the polysaccharide karbyulozy and dry milk product "Сosmol" in the biochemical, microbiological processes in the test, its structural and mechanical properties, the quality of bread and its consumer properties. Demonstrated the efficacy of karbyulozy and "Сosmol" as prescription components with radioprotective properties in the bakery for polluted areas. The role of the polysaccharide and DMР in shaping the properties of dough and bread quality. The proposed rational technology of bread special introduced into production.

Опис

Ключові слова

полісахарид карбюлоза, polysaccharide karbyuloza, сухий молочний продукт "Космол", тісто, клейковина, хліб, dry milk product "Cosmol", dough, gluten, bread, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Іщенко, Т. І. Розробка технологій хліба для екологічно забруднених зон: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.18.01 / Іщенко Тетяна Іванівна ; Український державний університет харчових технологій. – Київ, 1997. – 27 с.