Основи екології

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Викладено основні теоретичні положення загальної екології. Розглянуто аспекти прикладної екології з охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки. Особливу увагу приділено раціональному використанню сировини, тепло- і енергоресурсів, води, атмосферного повітря, а також безвідходних та маловідходних технологій у виробництві. Висвітлено загальні принципи екологізації виробництва та екологічного менеджменту. Наведено відомості про сучасну організацію та правову систему управління екологічною безпекою довкілля, державну програму охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та екологічну безпеку. Окремі розділи присвячено екології міських екосистем, радіаційної екології, екологічним проблемам космосу, військово-промислового комплексу.
The basic theoretical principles of general ecology. Aspects of Applied Ecology for environmental protection, natural resource management and environmental safety. Particular attention is paid to the rational use of raw materials, heat and energy, water, and air, as well as non-waste and low-waste technologies in production. Highlights the general principles cleaner production and environmental management. The information about the modern organization and management of the legal system of ecological safety of the environment, the state program of environmental protection, use of natural resources and environmental safety. Separate sections are devoted to the ecology of urban ecosystems, radiation ecology, environmental issues of space, the military-industrial complex.

Опис

Ключові слова

екологія, еволюція біосфери, антропогенна діяльність, екологічна безпека атмосфери, гідросфера, літосфера, ecology, the evolution of the biosphere, human activities, environmental safety of the atmosphere, hydrosphere, lithosphere, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Запольський, А. К. Основи екології : підруч. / А. К. Запольський, А. І. Салюк. – К. : Вища шк., 2004. - Вид. 2-е, стер. – 382 с.

Зібрання