Характеристика стратегій господарського портфеля

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Доведено, що для визначення складу господарського портфеля можна скористатися матричними методами, зокрема, методом Дібба-Сімкіна, АВС-аналізом, матрицею Мак-Кінсі та БКГ. Наголошено, що таким чином можливо дізнатися про перспективи майбутнього розвитку асортименту та знайти ресурси для збільшення прибутковості. Названі три основні стратегії, до яких може звернутися фірма після проведення аналізу власного бізнес-портфелю: стратегія росту, стратегія виживання та стратегія стабілізації. Показано, що стратегії росту та стабілізації є найбільш цікавими для фірми, адже вони несуть в собі можливості для отримання додаткового прибутку, збільшення частки ринку та доволі часто мають намір до розширення меж роботи фірми на ринку. Висвітлено, що сама стратегія росту розподіляється на три напрямки: інтенсивного росту, інтегративного росту, диверсифікації. It is proved that matrix methods can be used to determine the composition of the business portfolio, in particular, the Dibb-Simkin method, ABC analysis, McKinsey matrix and BCG. It is emphasized that in this way it is possible to learn about the prospects for future development of the range and find resources to increase profitability. There are three main strategies that a firm can turn to after analyzing its own business portfolio: growth strategy, survival strategy and stabilization strategy. It is shown that the strategies of growth and stabilization are the most interesting for the firm, because they have the opportunity to generate additional profits, increase market share and often intend to expand the boundaries of the firm in the market. It is highlighted that the growth strategy itself is divided into three areas: intensive growth, integrative growth, diversification.

Опис

Ключові слова

господарський портфель, матриця БКГ, стратегії, матричні методи, метод Дібба-Сімкіна, АВС-аналіз, матриця Мак-Кінсі, business portfolio, matrix methods, Dibba-Simkin method, ABC analysis, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Плотнікова, А. С. Характеристика стратегій господарського портфеля / А. С. Плотнікова, Т. Г. Бєлова // Modern science: problems and innovations : Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference, June 28-30. – Stockholm : SSPG Publish, 2020. – P. 374–376.