Екстрактор (Патент на винахід № 121672)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Патент 121672 UA, МПК B01D 11/2 (2006) Екстрактор / Мисюра Т. Г., Зав'ялов В. Л., Попова Н. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № a201711977 ; заявл. 06.12.2017 ; опубл. 10.07.2020, Бюл. № 13.

Анотація

Екстрактор, що містить циліндричний корпус з кришкою та віброприводом, штуцери введення екстрагенту і виведення екстракту та проникний для екстрагенту сітчастий контейнер, який відрізняється тим, що сітчастий контейнер виконано у вигляді нерухомого циліндра, в якому міститься набір тарілок з конусними різноспрямованими соплами, при цьому зовнішня верхня 20 тарілка закріплена через фланець із вібруючим штоком, зовнішня нижня тарілка закріплена через проміжні пальці з опорою, а внутрішні тарілки дистанційовані між собою демпферами. Extractor containing cylindrical body with cover and vibratory drive, fittings for insertion extractant and the introduction of the extract and permeable to the extractant mesh container, which possible by the fact that the mesh container is made in the form of a stationary cylinder in which contain a set of plates with conical multi-directional nozzles, with the outer top 20 the plate is fixed through a flange with a vibrating rod, the external lower curtain is fixed through the intermediate fingers with support, and the inner plates are spaced apart by dampers.

Опис

Ключові слова

віброекстрактор, корпус, інтенсифікація, vіbro extractor, housing, intensification, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис