Виклики запровадження імерсійних технологій навчання у вищій медичній освіті України в умовах військової агресії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

імерсійні технології навчання, VR програмне забезпечення, клінічні кейси, теоретичні кейси, візуалізація, immersion learning technologies, VR software, clinical cases, theoretical cases, visualization, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Виклики запровадження імерсійних технологій навчання у вищій медичній освіті України в умовах військової агресії / В. В. Уліщенко, О. П. Волосовець, В. М. Рудіченко, О. І. Кефелі-Яновська, А. Б. Уліщенко // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 17 червня 2022 р. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 1. – С. 875-879.