Фінансовий механізм управління оборотними коштами

Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Монографію присвячено визначенню особливостей фінансового механізму управління оборотними коштами підприємств у сучасних умовах, обґрунтованню концепції його удосконалення. Узагальнено підходи до організації оборотних коштів в системі фінансового менеджменту підприємств. Здійснено оцінку впливу їх розміщення на ліквідність ювелірних підприємств. Визначено стан управління дебіторською заборгованістю, обґрунтовано методичні підходи до фінансового нормування оборотних коштів та застосовано суміщений АВС-XYZ-аналіз, які адаптовано до специфіки запасів виробничо-торгівельних підприємств ювелірної галузі. Розроблено науково-практичні рекомендації щодо планування і вибору стратегії фінансування оборотних активів, здійснено фінансову оптимізацію їх розміру статистичними методами. Призначено для економістів, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, аспірантів. The monograph is devoted to determining special aspects of finanancial mechanism of managing current assets of enterprises in the present-day conditions, giving ground to the conept of its improvement. Approaches to arranging current assets in the system of financial management of enterprises have been generalized. Impact assesment of their management onto the liquidity of jewelry enterprises has been accomplished. The state of managing debtor indebtedness has been determined, methodological approaches to financial norming of current assets have been grounded and combined ABC-XYZ-analysis applied adapted to specificity of manufacturing commercial enterprises in jewelry sphere. Scientific-practical recommendations as to planning and selecting strategy of choosing a strategy of financing current assets developped, financial optimization of their size by statistics methods carried out. Designated for economists, scientists, teachers and students of higher educational establishments, research students.

Опис

Ключові слова

оборотні кошти, фінансовий механізм, стратегія фінансування, джерела фінансування, активи, моделювання, кореляційний аналіз, регресійний аналіз, ABC-XYZ-аналіз, нормування, current assets, financial mechanism, strategy of financing, sources of financing, assets, modeling, correlation analysis, regression analysis, ABC-XYZ-analysis, norming, фінанси, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Косова, Т. Д. Фінансовий механізм управління оборотними коштами підприємств : моногр. / Т. Д. Косова, Г. О. Роганова ; ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського. – Донецьк : Світ книги, 2013. – 232 с.

Зібрання