Розвиток мотиваціїї студентів

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У практикумі містяться програма мотиваційного тренінгу, банк психодіагностичних методик розвитку навчальної та професійної мотивації особистості, а також завдання розвивальних вправ і зміст афоризмотерапії для саморегуляції поведінки та самомотивування. Матеріал практикуму можна використовувати в управлінський діяльності з метою впливу на мотивацію та продуктивність роботи інших.In the workshop there is a program of motivational training, a bank of psychodiagnostic techniques for the development of academic and professional motivation of the individual, as well as the tasks of developmental exercises and aphorism therapy for self-regulation of behavior and self-motivation. The material of the workshop can be used in managerial activities to influence the motivation and performance of others.

Опис

Ключові слова

особистість студента, мотивація, розвиток і саморозвиток, мотиваційний тренінг, student's personality, motivation, development and self-development, motivational training, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Нікітіна, І. В. Розвиток мотивації студентів. Практикум : навч. посібник / І. В. Нікітіна ; Національний університет харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2017. – 326 с.

Зібрання