Кульовий гаситель вимушених коливань із лінійно-в’язким опором (Патент на винахід № 58826 А)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Кульовий гаситель вимушених коливань висотних споруд, що складається з робочого тіла гасителя та пружно-демпфірувальної системи його кріплення споруди, який відрізняється тим, що систему кріплення виконано у вигляді нерухомої опорної плити, своєю нижньою опорною поверхнею опертої та жорстокого закріпленої на перекритті у верхній частині споруди, а на верхній поверхні якої виконані вгнуті робочі сферичні виїмки в кількості не менше трьох та які розташовані симетрично відносно вертикальної осі нерухомої плити та на рівних відстанях одна від одної, а робоче тіло гасителя виконано у вигляді рухомої опорної плити змінно маси з вгнутими робочими сферичними виїмками на її нижній поверхні в кількості, рівній їх кількості на нерухомій плиті, причому вказані виїмки розташовані строго одна над одною симетрично відносно одну через кульові тіла кочення, встановлені в кожній парі сферичних виїмок, розташованих відповідно на нижній поверхні рухомої опорної плити та на верхній поверхні нерухомої опорної плити. Ball catcher forced oscillations of high-rise buildings, consisting of a working fluid dampers and elastic damping system of its mounting structure, wherein the fastening system that is designed as a fixed base plate, in the lower supporting surface reliance and ill attached to the ceiling at the top of buildings and on the upper surface of which made working vhnuti spherical seizure of at least three and are located symmetrically relative to the vertical axis of the fixed plate and at equal distances from one another, and working fluid dampers is designed as a moving base plate with variable mass vhnutymy working spherical recesses on its lower surface in an amount equal to their number on a stationary plate, and given slots are strictly over each other symmetrically relative to one through ball rolling elements installed in each pair of spherical cavities arranged respectively on the lower surface of the movable base plate and the upper surface of the stationary base plate.

Опис

Ключові слова

рухома опорна плита, movable base plate, кульовий віброзахист, ball vibration protection, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Патент на винахід 58826 А Україна, 7 F16F7/10, Е04В1/98 Кульовий гаситель вимушених коливань із лінійно-в’язким опором / Бобир М. І., Легеза В. П., Мартиненко М. А. ; власник Національний університет харчових технологій. - № 2002118774 ; заявл. 05.11.2002 ; опубл. 15.08.2003. Бюл. № 8.

Зібрання