Розділення білків молозива корів в поліакриламідному гелі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для виявлення молекулярних мас суміші білків молозива корів використовують електрофоретичне розділення в поліакриламідом гелі в присутності додецилсульфату натрію по Леммлі. Результати електрофорезу за денатурувальних умов показали, що у досліджуваних високомолекулярних зразках виявлено пептиди з різними молекулярними масами, що свідчать про різноманітність складу зразків. Проведені результати підтверджують, що очищені білкові препарати на основі молозива корів збагачені на імуноглобуліни IgG та секреторний IgA, а також на лактоферин. To detect the molecular mass of a mixture of colostrum proteins in cows, electrophoretic separation in gel polyacrylamide in the presence of sodium dodecyl sulfate by Lemlly is used. The results of electrophoresis under denaturation conditions showed that peptides with different molecular weights were detected in the studied macromolecular samples, indicating the diversity of the samples. The results confirm that purified protein preparations based on colostrum of cows are enriched with IgG and IgG secretagogues, as well as lactoferrin.

Опис

Ключові слова

біологічно активні фрагменти молозива, низькомолекулярні фракції, електрофорез, biologically active fragments of colostrum, low molecular weight fractions, electrophoresis, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Заярнюк А. В. Розділення білків молозива в поліакриламідному гелі / А. В. Заярнюк, О. О. Бородіна, І. В. Лич // Сучасні перспективи розвитку науки : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15–16 вересня 2017 р. – Київ : МЦНД, 2017. – C. 28.