Організація і планування виробництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У посібнику узагальнено теоретичні положення раціональних методів орга¬нізації і планування виробництва; технічного та організаційного розвитку підприємства; визначення ефективності його інноваційної політики. Висвітлено методи обґрунтування виробничої програми підприємства; методи визначен¬ня та раціонального використання виробничих потужностей підприємства. Крім теоретичнихпитань організації і планування виробництва, посібник має практичне спрямування. Після кожної теми наводяться тести для самоконтролю, а також приклади розв’язання відповідних задач, що полегшить роботу студентам і викладачам у підготовці до практичних і лекційних занять. Видання підготовлене на основі законодавчих актів з питань розвитку народного господарства та вищої освіти України. У ньому враховано тенденції розвитку економічної науки, зокрема щодо подальшого вдосконалення підготовки фахівців.
The guide summarizes theoretical principles of rational methods of organi ¬ zation and production planning, technical and organizational development of enterprise determine the effectiveness of its innovation policy. Methods study of the production program of the company; methods for determining ¬ tion and sustainable use of production capacity. In teoretychnyhpytan organization and production planning, user has a practical orientation. After each topic provides tests for self-control, and examples of solving the appropriate to facilitate the work of students and teachers in preparation for the practical and lectures.   The publication is based on laws of economic development and higher education in Ukraine. It takes into account trends in economic science, especially concerning the further improvement of training.

Опис

Ключові слова

структуа управління, продуктивність, інфраструктура підприємства, ефективність виробництва, собівартість, прибуток, рентабельність, struktua management, productivity, infrastructure companies, technological progress, efficiency, cost, revenue, profitability

Бібліографічний опис

Організація і планування виробництва : навч. посіб. / В. К. Костюк, Н. В. Воінова, Л. Г. Цимбалюк, Г. Цишевський, Т. І. Пішеніна. – К. : Ун-т Україна, 2006. – 331 с.