Спосіб підготовки води для лікеро-горілчаного виробництва (Патент на винахід № 35040 A)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб підготовки води для лікеро-горілчаного виробництва, що передбачає попередню фільтрацію води через пісочний матеріал, пом’якшення її і додаткову обробку сорбентом активованим вугіллям Фільтросорб та КАУ-ТФ шляхом кондиціювання води, при чому активне вугілля розміщено шарами, нижнім з яких є Фільтросорб. The method of water treatment for alcoholic beverage production, which includes pre-filtering water through sand material, softening it and further processed with activated carbon sorbent Filtrosorb and CAU-TF water by conditioning, with active carbon placed layers, the lower of which is Filtrosorb.

Опис

Ключові слова

вода, вугілля, сорбція, фільтрація, очистка, water, carbon, sorption, filtration, purification, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Патент № 35040 A, МПК C02F 1/28 (2006.01), B01J 20/20 (2006.01) Спосіб підготовки води для лікеро-горілчаного виробництва / Ковальчук В. П., Кравчук З. Д., Олійник С. І., Резвіна Л. М., Опанасюк Т. І., заявник Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів. - № 99084438; заявл. 03.08.1999; опубл. 15.03.2001, бюл. № 2, 2001

Зібрання