Формування соціокультурної мовленнєвої компетенції студентів. Практичний аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На етапі соціоекономічного розвитку країн світу в період формування інтелектуального та інформаційного суспільства, у добу комп’ютерних комунікацій і тісних економічних, наукових, культурних взаємозв’язків, володіння іноземними мовами набуває першочергового значення. Вивчення та володіння іноземними мовами, навіть кількома, стає нагальною необхідністю для молодих спеціалістів, бо підвищуються вимоги до рівня їх іншомовної професійної підготовленості. At the stage of socio-economic development of countries during the formation of the intellectual and the Information Society, a day of computer communications and close economic, scientific, cultural relations, foreign language becomes paramount. Learning and knowledge of foreign languages, even several, is an absolute must for young professionals because of increased demands on their professional foreign language training.

Опис

Ключові слова

інтеграційні процеси, іноземна мова, новітні технології, integration processes, foreign language, new technologies, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Годованець, Т. Ю. Формування соціокультурної мовленнєвої компетенції студентів. Практичний аспект / Т. Ю. Годованець // Імплементація сучасних технологій навчання у навчальний процес : матеріали Міжнародної наукової конференції, 17-18 березня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 289-293.