Розроблення нового продукту у відповідності із потребами споживачів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Обґрунтовано необхідність створення нового товару у відповідності з потребами споживачів. Простежено на прикладі моделі «5 рівнів товару», яку запропонували вчені Котлер та Келлер, яким чином можна підвищити цінність практично будь-якого продукту. Розглянуто таку градацію рівнів товару: ключова цінність; основний товар; очікуваний товар; поліпшений товар; потенційний продукт. Доведено, що для успіху потрібні інновації. Лише вони зможуть викликати у клієнта бажаний ефект. The necessity of creating a new product in accordance with the needs of consumers is substantiated. Traced on the example of the model "5 levels of goods", proposed by scientists Kotler and Keller, how you can increase the value of almost any product. The following gradation of product levels is considered: key value; staple; expected product; improved product; potential product. It has been proven that innovation is necessary for success. Only they will be able to cause the desired effect on the client.

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, новий продукт, потреби споживачів, модель «5 рівнів товару», очікуваний продукт, потенційний товар, new product, consumer needs, model "5 levels of goods", expected product, potential product

Бібліографічний опис

Бондарчук, О. А. Розроблення нового продукту у відповідності із потребами споживачів / О. А. Бондарчук, Т. Г. Бєлова // EURASIAN SCIENTIFIC CONGRESS : abstracts of VI international scientific and practical conference , June 14-16, 2020, Barcelona, Spain. – Barca Academy Publishing, 2020. - Р. 508-511.