Технологічна схема подачі і очищення буряків в завод (Патент на корисну модель № 76228)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Технологічна схема очищення і подачі буряків в завод містить наземний гідротранспортер, пульсуючий шибер, каменевлолювач, буряконасос, послідовно встановлені на естакаді в гідротранспортері не менше як два додаткові каменевловлювачі, водовідділювач та бурякомийку. При цьому, перед буряконасосом встановлена ємність з високим рівнем води для вловлювання легких домішок. Flowsheet cleaning and feeding beet plant contains ground hidrotransporter, pulsing gate, kamenevlolyuvach, buryakonasos sequentially mounted on overpass in hidrotransporteri at least two additional kamenevlovlyuvachi, water separator and buryakomyyku. However, before buryakonasosom installed capacity with high water capture light impurities.

Опис

Ключові слова

відмивання цукрових буряків, очищення буряків, цукрова промисловість, sugar beet money, purification of beet, sugar industry, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Патент № 76228 Україна, МПК (2012.01) C13B 10/00 A01D 17/00 A01D 33/04 (2006.01) A01D 33/08 (2006.01) B08B 3/04 (2006.01) B65G 49/00. Технологічна схема подачі і очищення буряків в завод / Прозор С. М., Пономаренко В. В., Люлька Д. М., Луговська О. А. ; власник Національний університет харчових технологій. - № U 2012 07599 ; заявл. 20.06.2012 ; опубл. 25.12.2012, Бюл. № 24.

Зібрання