Термічна стабільність електролітичного нанокристалічного карбіду вольфраму WC

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Методами диференціального термічного термогравіметричного аналізу, рентгенівської дифракції та СЕМ вивчено окислення електролітичних нанопорошків монокарбіду вольфраму з середнім розміром зерен 10–15 нм в інтервалі температур 20–900 °С на повітрі. А також зміну складу і морфології порошків в результаті часткового і повного окислення. Встановлено, що в результаті відпалу на повітрі при 400 °С протягом 1 год. голчасті структури WC набувають «бутон-подібну» морфологію. The oxidation of electrolytic nanopowders of tungsten monocarbide with an average grain size of 10–15 nm in the temperature range 20–900 °C in air was studied by methods of differential thermal thermogravimetric analysis, X-ray diffraction and SEM. Changes in the composition and morphology of the powders as a result of partial and complete oxidation were also studied. It was established that the WC needle structures acquire a "bud-like" view as a result of annealing in air at 400 °C for 1 h.

Опис

Ключові слова

nano-sized powders of tungsten carbides, oxidation stability parameters, high-temperature electrochemical synthesis, differential thermal analysis, differential thermal gravimetry, нанорозмірні порошки карбіду вольфраму, параметри окислювальної стабільності, високотемпературний електрохімічний синтез, диференціальний термічний аналіз, диференціальна термічна гравіметрія

Бібліографічний опис

Термічна стабільність електролітичного нанокристалічного карбіду вольфраму WC / С. В. Кулешов, І. А. Новоселова, А. О. Омельчук та ін. // Наукова конференція молодих учених ІЗНХ ім. В.І. Вернадського НАН України, 16-17 листопада 2017 р. : збірник тез доповідей. – Київ, 2017. – С. 32.