Удосконалення способу антисептування сусла в технології етилового спирту із крохмалевмісної сировини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертаційна робота присвячена удосконаленню технології зброджування сусла із крохмалевмісної сировини в спирт із застосуванням антисептичних засобів. Науково обгрунтовано доцільність використання антисептуючих засобів нового покоління з метою зниження негативного впливу контамінуючої мікрофлори на процес виробництва спирту та удосконалено технологію спирту із крохмалевмісної сировини з урахуванням запропонованого способу антисептування. Досліджено вплив антисептуючих засобів нового покоління на контамінуючу мікрофлору. Отримано нові наукові дані щодо впливу досліджуваних антисептуючих засобів на дріжджову популяцію, активність ферментних препаратів, хіміко-технологічні показники напівпродуктів спиртового виробництва та показники якості спирту.
The Ph. D. this is dedicated to improvement of method of antiseption of ripen brew in the technology of ethyl alcohol from starch raw. It is grounded scientifically the expediency of using anti-infective agents of the new generation with the aim of declining the negative influence with contamination micro flora on the alcohol production process from starch raw with consideration of suggested way antiseption. It was studied the influence of anti-infective agents of new generation on contamination micro flora. It was accepted new information facts as to influence en grounded anti-infective agent ant yeast population, activity of enzymatic preparation techno-chemical activities of the intermediate product of alcohol production and qualitative data of alcohol-It was grounded scientifically and experimentally the most effective using of anti-infective agent-“Polidez” and established its optimum dosage and the way of using alcohol production comparing with existing anti-infective agents nowadays.

Опис

Ключові слова

етиловий спирт, ethyl alcohol, крохмалевмісна сировина, виробничі дріжджі, ферменти, зброджування, дозріла бражка, starch raw, yeast, enzymes, anti-infective, antiseptic, working up, fermentation

Бібліографічний опис

Бондар, М. В. Удосконалення способу антисептування сусла в технології етилового спирту із крохмалевмісної сировини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 "Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння" / Бондар Микола Васильович ; НУХТ. - К., 2010. - 20 с.