Теорія ймовірностей. Конспект лекцій і практичних занять : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1999

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Навчальний посібник написано авторами на основі багаторічного досвіду, якого вони набули при читанні курсу лекцій «Теорія ймовірностей» і проведенні практичних занять в Українському державному університеті харчових технологій та інших навчальних закладах України. Теоретичний матеріал посібника відповідає програмі курсу «Теорія ймовірностей » у технічному університеті, а практичні заняття побудовано на спеціально підібраних задачах, які, в основному, мають технологічну та економічну спрямованість. Для студентів технічних, технологічних і економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Train aid is written with authors on the basis of long-term experience that they purchased at reading to the course of lectures "Theory of chances" and realization of practical employments in the Ukrainian state university of food technologies and other educational establishments of Ukraine. Theoretical material of manual answers the program of course "Theory of chances " in a technical university, and practical employments are built on specially neat tasks, that, mainly, have a technological and economic orientation. For the students of technical, technological and economic specialities of higher educational establishments.

Опис

Ключові слова

випадкова подія, случайное событие, random event theorem of probability, теорема ймовірностей, комбінаторика, повна ймовірність, формула Байса, випробування, схема Бернуллі, випадкові величини, функції розподілу, неперервні випадкові величини, закон великих чисел, функції випадкового елементу, combinatorics, total probability formula Baissa, test circuit Bernoulli random variables, distribution functions, continuous random variables, the law of large numbers, functions of random elements, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Мартиненко, М. А. Теорія ймовірностей. Конспект лекцій і практичних занять : навч. посіб. / М. А. Мартиненко, Р. К. Клименко, І. В. Лебедева. - К.: УДУХТ, 1999. - 241 с.