Інжиніринг у ресторанному бізнесі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У навчальному посібнику викладені науково-теоретичні та методичні основи інжинірингу у ресторанному бізнесі, що дозволяє здобувачам кваліфіковано приймати рішення, управляти командою проекту згідно графіку виконання робіт, координувати людськими, матеріальними, фінансовими потоками в межах бюджету. У навчальному посібнику представлено сучасні тенденції інжинірингу при проектуванні інженерних систем: мережі і споруди водопостачання і каналізації, санітарно-технічні системи будівель, основи формування теплового режиму і вимоги до повітряного середовища приміщень, системи опалення, вентиляції, кондиціювання, інженерне обладнання закладів ресторанного господарства на основі сучасних наукових підходів. Навчальний посібник призначений для підготовки здобувачів спеціальності 181 «Харчові технології». Навчальний посібник може бути корисний для інженерно-технічних працівників при підготовці і просуванні інженерно-будівельних проектів закладів ресторанного господарства. The training manual outlines the scientific, theoretical and methodological foundations of engineering in the restaurant business, which allows applicants to make qualified decisions, manage the project team according to the work schedule, coordinate human, material, financial flows within the budget. The textbook presents modern engineering trends in the design of engineering systems: water supply and sewerage networks and facilities, sanitary systems of buildings, the basics of the formation of the thermal regime and the requirements for the air environment of premises, heating, ventilation, air conditioning systems, engineering equipment of restaurant facilities based on modern scientific approaches The textbook is intended for the preparation of applicants for the specialty 181 "Food Technologies". The manual can be useful for engineering and technical workers in the preparation and promotion of engineering and construction projects for restaurant facilities.

Опис

Ключові слова

кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, інжиніринг, інженерне обладнання, інженерні системи, опалення, вентиляція, кондиціювання, водопостачання, каналізація, ресторанний бізнес, engineering, engineering equipment, engineering systems, heating, ventilation, air conditioning, water supply, sewerage, restaurant business

Бібліографічний опис

Інжиніринг у ресторанному бізнесі : навч. посібник / О. В. Кузьмін, О. В. Чемакіна, Л. М. Акімова, А. М. Куц, І. Л. Корецька, А. О. Кузьмін. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 488 с.