Хрестоматія з культурології: історія та теорія культури

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Джерелознавчу базу хрестоматії становлять в основному документальні і розповідні пам’ятки. Наведено також фрагменти з літописів, хронік, історичних творів іноземних авторів. Хрестоматія дає широкі знання про генезис культури, розкриває її філософські, соціологічні та історичні аспекти. Матеріали хрестоматії згруповано за темами і подаються в хронологічній послідовності.
The base of reading-book is made mainly by documentary and verbal sources. Fragments are also included from chronicles, chronic, historical works of foreign authors. A reading-book gives wide knowledge about genesis of culture, exposes her philosophical, sociological and historical aspects. Materials of reading-book are grouped on themes and located in a chronologic sequence.

Опис

Ключові слова

історія культури, history of culture, історичні документи, мистецькі епохи, Стародавній Схід, Греція та Рим, Відродження, бароко, historical documents, artistic epochs, Ancient east, Greece and Rome, Renessanse, baroque, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Хрестоматія з культурології (історія і теорія культури) : на правах навчального посібника для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / уклад. В. О. Колосюк, С. І. Береговий, М. А. Бухальська, Є. Е. Кобилянський, Н. М. Левицька, І. І. Сторожик. – Київ : НУХТ, 2008. – 155 с.