Розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунку як додатковий ресурс активізації інноваційно-інвестиційної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розробка дієвих механізмів позитивного впливу на прискорення темпів соціально-економічного розвитку суспільства є пріоритетним напрямом фінансової політики держави, що має забезпечуватись ак-тивізацією інвестиційно-інноваційного зростання національної еко-номіки, яка потребує нарощування вкладень коштів. Введення в обо-рот тимчасово вільних бюджетних коштів, акумульованих на Єдиному казначейському рахунку в Національному банку України безумовно цьому сприяє. Develop effective mechanisms for positive impact on acceleration of socio-economic development is a priority of financial policy, which has ensured ac-tyvizatsiyeyu investment and innovative growth of the national eco-economy that requires increasing investment. Introduction about-mouth temporarily free budget funds accumulated at the government's account with the National Bank of Ukraine certainly this helps.

Опис

Ключові слова

фінансова політика, бюджет, економіка, фінансові операції, financial policy, budget, economy, financial transactions, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Дем'яненко, І. В. Розміщення тимчасово вільних коштів єдиного казначейського рахунку як додатковий ресурс активізації інноваційно-інвестиційної діяльності / І. В. Дем'яненко // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2014 р. – Київ : НУХТ, 2014. – С. 125–127.