Генетика (Частина 1. Загальна та молекулярна генетика): Конспект лекцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Київ, РВЦ НУХТ

Анотація

У конспекті лекцій розглянуті наступні питання: 1. Становлення та розвиток генетики; 2. Клітина – основна структурно-функціональна одиниця життя; 3. Структура і функція клітинного ядра; 4. Клітинний цикл; 5. Організація спадкового матеріалу; 6. Регуляція експресії генів; 7. Цитоплазматична спадковість; 8. Закономірності успадкування; 9. Мінливість; 10. Процеси, що ведуть до рекомбінації бактерій і бактеріофагів; 11. Генна інженерія; 12. Генетика статі; 13. Генетика популяцій; 14. Основи генетики людини. In the compendium of lectures next questions are considered: 1. Becoming and development of genetics; 2. Cell is basic structural and functional unit of life; 3. Structure and function of cellular nucleus; 4. Cellular cycle; 5. Organization of the hereditary material; 6. Regulation of expression of genes; 7. Cytoplasmic heredity; 8. Patterns of inheritance; 9. Variation; 10. Processes that lead to recombination of bacteria and bacteriophages; 11. Genic engineering; 12. Genetic of gender; 13. Genetic of populations; 14. Fundamentals of human genetics.,

Опис

Ключові слова

ген, gene, генетика, ДНК, спадковість, мінливість, хромосома, genetics, DNA, heredity, heredity, variation, chromosome, compendium of lectures, кафедра біотехнології і мікробіології, конспект лекцій

Бібліографічний опис

Ігнатова О. А. Генетика (Частина 1. Загальна та молекулярна генетика): Конспект лекцій / О. А. Ігнатова, О. І. Скроцька. − Київ: НУХТ, 2009. − 89 с.