Фізична хімія : конспект лекцій

Анотація

Викладено основи хімічної термодинаміки, хімічної та фазової рівноваги, розглянуто конкретні діаграми стану одно-, дво- та трикомпонентних систем. Наведено основи теорії розчинів, електрохімії, хімічної кінетики. Рекомендований для студентів нехімічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
There are grounds of chemical thermodynamics, chemical and phase balance, shows diagrams of condition of single component system, two-component system and three-component system. There are grounds of theory of solution, electrochemistry, and kinetics. This tract is recommended for students of non chemical specialist of University.

Опис

Ключові слова

хімічна термодинаміка, chemical thermodynamics, хімічна рівновага, хімічний потенціал, фізико-хімічний аналіз, електрохімія, хімічна кінетика, chemical balanse, chemical potential, physical and chemical analysis, electrochemistry, chemical kinetics, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Фізична хімія : конспект лекцій для студ. технолог. спец. напряму 0917 "Харчова технологія та інженерія" ден. та заоч. форм навчання / уклад.: В. В. Манк, Л. C. Воловик, Є. І. Ковалевська та ін. — К.: НУXT, 2003. — 92 с.