Управління змінами : конспект лекцій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Конспект лекцій призначений для вивчення теоретичних основ та набуття практичних навичок з управління змінами. В процесі вивчення дисципліни "Управління змінами" має бути сформоване сучасне економічне мислення та система спеціальних знань у галузі управління змінами у мінливих умовах соціально-економічного оточення, а також будуть здобуті необхідні практичні навички, що дозволять ефективно здійснювати цю діяльність в організації. Конспект лекцій дає основи розуміння сутності змін та природи їх виникнення, формує науковий світогляд і знання із технологій та методів управління змінами в організаціях, показує особливості функціонування організацій в умовах безперервних змін. The Lecture Course is designed for studying the theoretical bases and obtaining the practical skills of changes management. During studying the discipline "Management of changes" must be formed the modern economical thinking and the system of special knowledge in the sphere of changes management in changing conditions of social and economic environment, and it also shall be obtained the necessary practical attainments, which permit to realize this activity effectively in organization. The Lecture Course gives bases of understanding of the changes' essence and the nature of their emergence, forms the scientific outlook and knowledge about the technologies and methods of changes management in organizations, shows the specificities of organizations' functioning in conditions of continuous changes.

Опис

Ключові слова

зміни, упраління змінами, технології управління змінами, кафедра економіки праці та менеджменту, changes, changes management, technology of changes management

Бібліографічний опис

Стахурська, С. А. Управління змінами : конспект лекцій для студ. спеціальності 8.13060101, 7.13060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" та спеціалізації "Інформаційні системи в менеджменті" денної та заочної форм навч., в т.ч. перепідготовка спеціалістів / С. А. Стахурська. – К. : НУХТ, 2016. – 100 с.