До питання формування естетичних смаків молоді в сучасному суспільстві споживання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

ЛДКМ

Анотація

У дослідженні аналізуються проблеми морально-естетичних орієнтацій молоді крізь призму відношення людини до діяльності (практичний сенс діяльності), за якого гіпертрофація останнього призводить до переважання матеріального над духовним у споживчому суспільстві.
In this research we analyze the problems of moral and aesthetics orientation youth through the prism of the relationship of man to activity in which hypertrophy of the last leads to predominance of material over the spiritual in the consumer society.

Опис

Ключові слова

естетичні смаки, aesthetics tastes, сучасне суспільство споживання, морально-естетичний, modern society consumption, moral and aesthetics, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Бабушка, Л. Д. До питання формування естетичних смаків молоді в сучасному суспільстві споживання / Л. Д. Бабушка / Соціально-гуманітарні дисципліни у творчому ВНЗ : проблеми міждисциплінарних зв’язків у сучасному науковому дискурсі : мат. ІІ міжнар. наук.-прак. конф., 17 лютого 2012 р. - Луганськ, 2012.