Спосіб виробництва напівфабрикату з картоплі "Картопля молода сушена" (Патент на корисну модель № 112160)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва напівфабрикату з картоплі, який передбачає сортування, калібрування, миття, інспекцію, очищення, сульфітацію та доочищення, промивання, різання, відсів дріб'язку, бланшування, сушіння до вмісту сухих речовин 93-94 %, інспекцію, сортування, дозування, упакування, зберігання, який відрізняється тим, що як сировину використовують ранню картоплю, різання проводять в атмосфері пари, нарізану картоплю витримують протягом 10-20 хвилин у розчині хлориду кальцію концентрацією 0,01-0,1 %, а потім бланшують протягом 0,5-3 хвилини у розчині, який містить 1-3 % цукру, 0,01-0,1 % лимонної кислоти, 0,01-0,05 % натрієвої солі аскорбінової кислоти при температурі 85-98 °C, охолоджують до температури 30-50 °C, а сушіння картоплі проводять у три етапи, причому перший етап прогрівання картоплі до температури 50-80 °C протягом 1-10 хвилин проводять у полі надвисокої частоти або терморадіаційним способом, другий етап проводять, підтримуючи температуру картоплі у межах 50-80 °C, а досушування проводять конвективним способом при температурі теплоносія 30-60 °C. The method of producing semi-finished products from potatoes, which involves sorting, sizing, cleaning, inspection, cleaning, and sulfitization refining, washing, cutting, screening fines, blanching, drying to a dry matter content 93-94%, inspection, sorting, batching, packaging storage, characterized in that the raw materials used as early potatoes, cutting is carried out in an atmosphere of steam, sliced potatoes stand for 10-20 minutes in a solution of calcium chloride concentration of 0.01-0.1% and 0,5 for blanshuyut 3 minutes in a solution containing 1-3% sugar, 0.01-0.1% citric acid, sodium salt 0,01-0,05% ascorbic acid at a temperature of 85-98 ° C, cooled to 30-50 ° C, and drying of potatoes is carried out in three stages, the first stage of the warm potatoes to temperature 50-80 ° C for 1-10 minutes spend in the field of ultrahigh frequency or termoradiatsiynym way, the second stage is carried out, keeping the temperature of potatoes within 50-80 ° C, and final drying is carried convective method coolant temperature 30-60 ° C.

Опис

Ключові слова

картопля рання, сушіння, бланшування, розчин хлориду кальцію, лимона кислота, аскорбінова кислота, early potatoes, drying, blanching, calcium chloride, lemon acid, ascorbic acid, кафедра технології консервування, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель 112160 UA, А23L 19/12, А23L 3/40, А23В 7/03. Спосіб виробництва напівфабрикату з картоплі "Картопля молода сушена" / Бандуренко Г. М., Бессараб О. С., Малежик І. Ф., Левківська Т. М., Писарєв М. Г. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 2016 04758 ; заявл. 28.04.2016 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23.

Зібрання