Нормативно-правові аспекти забезпечення безпеки харчових продуктів вітчизняних підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Визначено, що вирішенню проблеми забезпечення безпеки харчових продуктів може сприяти впровадження на підприємствах нових міжнародних стандартів ІSО 22000 на Системи менеджменту безпеки харчової продукції, що дозволить полегшити інтеграцію НАССР та ІSО 9001. Розглянуто сутність, особливості та відмінності стандарту ІSО 22000:2018, в якому передбачається використання циклу РDCА, при застосуванні якого можна ефективно управляти системою управління якості на системній основі. Визначено зміст методології РDCА, а також проаналізовано складові циклу покращання процесів. Declares that the implementation of new international standards ISO 22000 on Food Safety Management Systems can help to solve the problem of food safety, which will allow facilitating the integration of HACCP and ISO 9001. The essence, features, and differences of ISO 22000: 2018, which provides the usage of the PDCA cycle, which can be used to manage the quality management system on a systematic basis effectively, are considered. The content of the PDCA methodology is defined, as well as the components of the process improvement cycle are analyzed.

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, управління ризиками, міжнародні стандарти харчових продуктів, система менеджменту, методологія PDCA, ризик-орієнтоване мислення, risk management, international standards food safety, management system, PDCA methodology, risk-oriented thinking

Бібліографічний опис

Страшинська, Л. Нормативно-правові аспекти забезпечення безпеки харчових продуктів вітчизняних підприємств / Л. Страшинська // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 8–9 квітня 2020 р. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 34–36.