Методичні підходи до використання інструментів управління мотивацією персоналу працівників підприємств машинобудування запорізького регіону

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено чинники мотивації ефективної трудової діяльності працівників підприємств машинобудування. Виокремлено чинники, які варто врахувати в процесі планування системи пільг кожному підприємству маши-нобудування. Визначено характер і величину винагороди, яку співробітники повинні одержувати як компенсацію за свою працю і яка безпосередньо буде впливати на здатність підприємства залучати, утримувати та мотивувати необхідний персонал. Обгрунтовано доцільність і необхідність використання методичних підходів до формування інструментів управління мотивацією персоналу працівників підприємств машинобудування Запорізького регіону. Вста-новлено залежність винагороди співробітників від їхнього успіху і управління діяльністю підприємства. В процесі стратегічного управління діяльністю підприємств машинобудування запропоновано використовувати компенсацію як елемент мотиваційного механізму управління персоналом підприємства. Factors of the efficient labor activity of the machine industry enterprises" personnel are searched. Factors which it costs to take into account in the process of planning of the system of privileges to every enterprise of engineer are distinguished. Format and size of compensation that employees get as a benefit for their activity and effect directly on the enterprise's capacity to attract, hold and motivate personnel is determined. Expediency and necessity of the use of methodical approaches are reasonable to forming of instru-ments of management motivation of personnel of workers of enterprises of engineer of the Zaporizhzhya region. Correla-tion between employees" compensation, their success and operation management is stated. Whilst strategic managing of the machine industry enterprises" it's proposed to imple-ment compensation as a part of a personnel management driving force. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Опис

Ключові слова

винагорода, персонал, чинники, система пільг, мотивація, характер і величина винагороди, стратегічні цілі підприємства, remuneration, staff, factors benefit system, motivation, nature and value of the remuneration strategic goals of the company

Бібліографічний опис

Лепьохіна, І. О. Методичні підходи до використання інструментів управління мотивацією персоналу працівників підприємств машинобудування запорізького регіону / І. О. Лепьохіна // Наукові праці НУХТ. – 2014. – Т. 20, № 1. – С. 78-87.

Зібрання