Проблеми входження до європейського освітнього простору

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У публікації розглянуто основні проблеми, які виникають на шляху інтеграції освітньої галузі України до європейської системи освіти. Узято до уваги глобалізаційні процеси й відображення їх на відповідному напрямку діяльності в Україні. Визначено передумови для успішної реалізації діяльності щодо залучення України до інтеграції у європейський освітній простір. Подано деякі рекомендації, що видаються доцільними щодо реалізації на практиці з метою полегшення відповідного інтеграційного процесу. This publication analyzes the main problems that arise in integrating the educational sector of Ukraine to the European system of education. Take into account the processes of globalization and displays them in the appropriate direction in Ukraine. Preconditions for successful implementation of activities to involve Ukraine's integration into European educational space. Posted some guidelines which may be desirable to implement in practice in order to facilitate appropriate integration process.

Опис

Ключові слова

освіта, Болонський процес, система освіти, євроінтеграція, проблеми освіти, education, Bologna process, system of education, integration, education issues, кафедра міжнародної економіки

Бібліографічний опис

Веклич, В. О. Проблеми входження до європейського освітнього простору / В.О. Веклич // Інформаційна культура в сучасному світі : матеріали наук. семінару / за ред. С. О. Гуткевич, Л. А. Андросюк. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – Вип. 5, Ч. 1. - С. 28-32.