Спосіб зберігання яблучних снеків в жорсткій тарі з модифікованим середовищем (Патент на корисну модель № 136641)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель належить до харчової промисловості і стосується упакування яблучних снеків в упаковку з газовим середовищем. В основу корисної моделі поставлено задачу розробки способу зберігання яблучних снеків в жорсткій тарі з модифікованим середовищем без доступу кисню до продукту з метою збереження вихідного хімічного складу харчового продукту і подовження його терміну придатності. Спосіб включає розміщення продуктів в оболонці, видалення повітряного середовища із маси продукту, насичення його сумішшю газів вищого сорту та герметизацію. Видалення повітря з упаковки здійснюють за допомогою вакууму. The utility model belongs to the food industry and concerns packing of apple snacks in packing with the gas environment. The utility model is based on the task of developing a method of storing apple snacks in a rigid container with a modified environment without access of oxygen to the product in order to preserve the original chemical composition of the food product and extend its shelf life. The method includes placing the products in the shell, removing air from the mass of the product, saturating it with a mixture of high-grade gases and sealing. Removal of air from the package is carried out using a vacuum.

Опис

Ключові слова

gaseous medium, жорстка така, снеки, газове середовище, яблука, hard so, snacks, apples, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 136641 UA, МПК В65В 31/00 (2019.01). Спосіб зберігання яблучних снеків в жорсткій тарі з модифікованим середовищем / Стрельченко Л. В., Дубковецький І. В., Маринін А. І., Пасічний В. М. ; патентовласник Національний університет харчових технологій. – № u201902695 ; заявл. 20.03.2019 ; опубл. 27.08.2019, Бюл. № 16 2019.

Зібрання