Інноваційні технології забезпечення економічної безпеки підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020-02-04

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У тезах розкриваються питання залучення інноваційних технологій у процес забезпечення економічної безпеки підприємства. Дано визначення та розглянуто складові механізму забезпечення економічної безпеки. Зроблено акцент на тому, що запровадження інновацій дозволяють підприємству ефективно протидіяти загрозам та ризикам пов’язаним з господарською діяльністю. Theses reveal the issue of involving innovative technologies in the process of ensuring the economic security of the enterprise. The components of the mechanism for ensuring economic security are defined and considered. Emphasis is placed on the fact that the introduction of innovations allows the enterprise to effectively counteract threats and risks associated with economic activity.

Опис

Ключові слова

економічна безпека підприємства, фінансово-економічна безпека, забезпечення економічної безпеки, інновації, інноваційні технології, economic security of the enterprise, financial and economic security, ensuring economic security, innovations, innovative technologies, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Пулим, А. С. Інноваційні технології забезпечення економічної безпеки підприємства / А. С. Пулим, О. І. Відоменко // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення : міжнародна наукова інтернет-конференція, 4 лютого 2020 р. – Тернопіль, 2020. – Вип. 45. – С. 69-71