Інноваційне обладнання молокопереробних підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Підручник призначений для поглибленого вивчення дисципліни «Інноваційне обладнання галузі» студентам освітнього ступеня магістр, які навчаються за освітньою програмою «Інжиніринг харчових виробництв». Зміст представленого рукопису підручника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки студентів, які навчаються за напрямом 133 «Галузеве машинобудування», в яку входить дисципліна «Технологічне обладнання галузі». Запропонований варіант підручника складається з окремих розділів, взаємопов’язаних між собою. Інформація надана від загальної до конкретної. Кожен розділ присвячений окремій групі технологічного обладнання для перероблення молока: виготовлення окремих видів молочної продукції із застосуванням сучасного обладнання та раціональних способів виробництва. The textbook is intended for in-depth study of the discipline "Innovative equipment of the branch" for students of educational degree, who are studying under the educational program "Engineering of food production". The content of the submitted manuscript of the textbook corresponds to the educational and vocational training program of students studying in the direction 133 "Sectoral engineering", which includes the discipline "Technological equipment of the industry". The proposed version of the textbook consists of separate sections interconnected. Information is from general to specific. Each section is devoted to a separate group of processing equipment for milk processing: the production of certain types of dairy products with the use of modern equipment and rational methods of production.

Опис

Ключові слова

інноваційне обладнання, зберігання молока, мембранні комплекси, гомогенізатори, сепаратори, теплообмінники, випарні апарати, фризери морозива, сушильний апарат, innovative equipment, milk storage, membrane complexes, homogenizers, separators, heat exchangers, evaporating machines ice cream, ice cream, drying machine, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Інноваційне обладнання молокопереробних підприємств : підручник / І. Г. Бабанов, О. М. Гавва, О. І. Бабанова, І. В. Житнецький, С. П. Ястреба - Київ : ІНКОС, 2019. - 718 с.

Зібрання