Сучасна система комунікацій підприємства як чинник успішної діяльності на ринку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі досліджуються складові інформаційного обміну підприємства, ана-лізується доцільність застосування електронних засобів передачі інформації. На основі досліджень пропонується система комунікацій підприємства як сукупність трьох взаємопов’язаних підсистем, розглядаються елементи кожної підсистеми, їх взаємозв'язок та значення. The paper studies components of information exchange, analyzes the expediency of electronic communication tools using. Based on the research it is proposed the system of enterprise's communication as the complex of three interconnected subsystems, the elements of each subsystem, their interconnection and importance are considered.

Опис

Ключові слова

комунікації, система комунікацій, внутрішні комунікації, зовнішні комунікації, електронні засоби передачі інформації, communications, system of communications, internal communications, external communications, electronic communication tools, кафедра економіки праці та менеджменту, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Стахурська, С. А. Сучасна система комунікацій підприємства як чинник успішної діяльності на ринку / С. А. Стахурська, С. В. Ткачук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. - К., 2015. - Вип. 12 (175). - С. 112–115.

Зібрання