М’ясомістка напівкопчена ковбаса з м’ясом качки пекінської (Патент на корисну модель № 133197)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель належить до харчової промисловості, а саме – до виробництва напівкопчених ковбас. В основу корисної моделі поставлена задача розробки м'ясомісткої напівкопченої ковбаси з м'яса качки пекінської з використанням додаткових джерел білків тваринного і рослинного походження та за рахунок переробки вторинної сировини, яка забезпечувала б одержання нових виробів зі збалансованим складом поживних речовин. The utility model belongs to the food industry, namely to the production of semi-smoked sausages. The utility model is based on the task of developing meat-containing semi-smoked sausage from рeking duck meat using additional sources of animal and vegetable proteins and by processing secondary raw materials, which would provide new products with a balanced composition of nutrients.

Опис

Ключові слова

рeking duck, м’ясо, качка пекінська, соєвий ізолят, колагенвмісна сировина, напівкопчена ковбаса, meat, soy isolate, collagen-containing raw materials, semi-smoked sausage, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 133197 UA, МПК A23L 13/20 (2016.01). М’ясомістка напівкопчена ковбаса з м’ясом качки пекінської / Божко Н. В., Пасічний В. М., Тищенко В. І., Вертелецька Н. П. ; патентовласник Сумський національний аграрний університет. – № u201810594 ; заявл. 26.10.2018 ; опубл. 25.03.2019, Бюл. № 6 2019.

Зібрання