Дослідження функціональних мехатронних модулів у структурі синтезу пакувальних машин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Процеси пакування харчових продуктів базуються на основі взаємозв’язків між конструктивними, кінематичними, динамічними та інформаційними параметрами окремих пакувальних машин та їх функціональних модулів у структурі потоково-технологічних ліній. Сучасний стан розвитку пакувального обладнання передбачає використання мехатронних функціональних систем для виконання як основних, так і допоміжних технологічних операцій. У результаті дослідження стану робото технічного обладнання в харчовій галузі визначено напрям роботи над актуальними питаннями моделювання операцій оброблення штучних харчових продуктів і пакувального матеріалу. Дослідження спрямоване на вдосконалення наявного та створення нового пакувального обладнання та підвищення ефективності його роботи. The processes of food packaging are based on interrelationships between constructive, kinematic, dynamic and information parameters of individual packaging machines and their functional modules in the structure of streaming-technological lines. Modern the development of packaging equipment involves the use of mechanical functional systems to perform both basic and auxiliary technological operations. As a result of the study of the state of robotics equipment in the food industry is determined by the direction of work on topical questions of simulation of processing of artificial food products and packing material. The research is aimed at improving the existing and the creation of new packaging equipment and increased efficiency its work.

Опис

Ключові слова

пакування харчових продуктів, food packaging, пакувальні машини, packaging machines, технологічна лінія, technological line, механічні функціональні ситеми, mechanical functional systems, ефективність, efficiency, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Кривопляс-Володіна, Л. О. Дослідження функціональних мехатронних модулів у структурі синтезу пакувальних машин / Л. О. Кривопляс-Володіна // Новітні технології пакування : матеріали доповідей ХVII Науково-практичної конференції молодих вчених, 20 квітня 2018. - С. 60-64.