Управління фінансовою санацією підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Центр учбової літератури

Анотація

У підручнику розглядається теорія і практика управління фінасовою санацією підприємства. Зміст підручника відповідає типовій програмі навчальної дисципліни "Управління фінансовою санацією підприємства" для студентів спеціальності 8.03050801 "Фінанси і кредит", що дозволяє сформувати у студентів сучасні знання щодо змісту фінансової санації та потреби в управлінні нею. Окремим розділом підручника є практикум, що втілює у собі зміст практичних занять,розроблених до кожної теми. In the book examines the theory and practice of management of financial rehabilitation of the enterprise. The content of the textbook corresponds to a model program of discipline "Management of financial rehabilitation of the enterprise" for the students of specialty 8.03050801 "Finance and Credit", which allows you to create modern knowledge about the nature of financial rehabilitation is the need to manage it. A separate section of the textbook is a workshop that accommodates the content of workshops designed for each topic.

Опис

Ключові слова

фінансова санація, financial rehabilitation, контролінг, controlling, платоспроможність, solvency, фінансування, financing, банкрутство, bankruptcy, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Управління фінансовою санацією підприємства : підручник / Т. А. Говорушко, К. В. Багацька, І. В. Дем'яненко, О. О. Шеремет ; за заг. ред. Т. А. Говорушко. - К. : "Центр учбової літератури", 2013. - 400 с.

Зібрання