Банківські операції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Банківські операції — спеціальний курс, що охоплює питання діяльності комерційного банку: формування ресурсів банку; розрахунково-касові і кредитні операції; банківські інвестиції; операції банків з цінними паперами; операції в іноземній валюті, а також нетрадиційні банківські послуги. Предметом дисципліни є вивчення структури банківської системи України, принципів її функціонування, основних напрямів банківської діяльності, нормативних актів, що регламентують діяльність банків в Україні. Основна мета дисципліни - сприяння здобуттю студентами знань з банківської справи і засвоєння вмінь використовувати одержані знання при виконанні банківських операцій, пов'язаних з кредитуванням, розрахунками, фінансуванням інвестицій та наданням інших послуг. Banking operations - special course that covers the commercial bank : bank resources formation , settlement and cash and credit transactions , investment banking , banks transactions with securities , foreign currency transactions , and non-traditional banking services. The object of discipline is to study the structure of the banking system of Ukraine , the principles of its operation, the main areas of banking, regulations governing the activities of banks in Ukraine . The main purpose of the discipline - to promote students gaining knowledge in banking and mastering skills to use their knowledge in the performance of banking operations, credit related calculations, investment financing and other services.

Опис

Ключові слова

банк, bank, банківські операції, banking, банківська система, bankovskaya system, депозитні операції, deposits, кредитний портфель, loan portfolio, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Говорушко Т. А. Банківські операції: конспект лекцій для студентів спеціальності 6.050100 “Фінанси” напряму 0501 «Економіка і підприємництво» денної та заочної форм навчання / Т. А. Говорушко, Г. І. Лановська. — К.: НУХТ, 2009. — 171 с.