Удосконалення процесів і обладнання - запорука інноваційного розвитку харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В збірнику, присвяченому ювілею кафедри «Процесів і апаратів харчових виробництв», опубліковано тези доповідей за результатами фундаментальних теоретичних розробок та надзвичайних прикладних досліджень у галузі процесів та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв, поданих на Міжнародну науково-практичну конференцію «Удосконалення процесів і обладнання — запорука інноваційного розвитку харчової промисловості». The collection dedicated to the anniversary of the department "Process and apparatus for food industries", published abstracts of the results of fundamental theoretical developments and extraordinary applied research in the field of process equipment for food, pharmaceutical and microbiological industries, presented at the International Scientific Conference "Improving processes and equipment - the key innovation of the food industry".

Опис

Ключові слова

процеси та обладнання харчових виробництв, дослідження, теоретичні розробки, processes and equipment for food production, research, theoretical developments

Бібліографічний опис

Удосконалення процесів і обладнання - запорука інноваційного розвитку харчової промисловості : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 10-11 квітня 2012 р., Київ / Національний університет харчових технологій ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - К. : НУХТ, 2012. - 155 с.

Зібрання