Історія держави і права України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У методичних вказівках коротко подаються загальні відомості «Історії держави і права України» як навчальної дисципліни (предмет, мета, завдання, роль, що повинен знати і вміти студент), розподіл годин, зміст лекційних та семінарських занять, перелік питань для підготовки до заліку та завдання на контрольну роботу, вказівки до виконання контрольних робіт, рекомендована література як основна, так і додаткова.
The common statements of “The history of state and law of Ukraine” as academic discipline (subject, objective, tasks, role, student’s skills and knowledge) are represented in the instructional guidelines along with academic hours distribution, lectures and seminars content, list of questions for credit preparation and tasks for the paper test, guidelines for tests execution, main and additional recommended literature.

Опис

Ключові слова

історія держави, Україна, право, залік, контрольна робота, розподіл годин, форма контролю, history of state, Ukraine, law, control form, test paper, academic hours distribution, credit, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Рудик, П. А. Історія держави і права України : метод. вказівки до вивч. дисц. та викон. контрол. роботи для студен. за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» спеціалізація «Економіка і право» денної форми навчання та другої вищої освіти / П. А. Рудик. - К. : НУХТ, 2011. - 26с.