Синтез оптимального робастного керування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядається задача побудови оптимального робастного керування у вигляді зворотного зв'язку від стану лінійної динамічної системи, яке мінімізує інтегрально-квадратичний функціонал при найбільш несприятливих збуреннях системи. Оптимальне мінімаксне керування знаходиться шляхом пошуку мінімально допустимого порогового значення функціоналу за допомогою чисельних ітераційних методів. The problem of constructing optimal robust control in the form of feedback on the state of a linear dynamic system, which minimizes the integral-quadratic functional under the most adverse perturbations of the system. Minimax optimal control is by finding the minimum threshold functional using iterative numerical methods.

Опис

Ключові слова

оптимізаційна задача, робастність, синтез робастного регулятора, рівняння Ріккаті, функція Гамільтона, сполучена система, критеріальна задача, optimization problem, robustness, robust controller synthesis, Riccati equation, Hamiltonian function, coupled system, original problem, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Гончаренко, Б. М. Синтез оптимального робастного керування / Б. М. Гончаренко, О. П. Лобок // Informatics and computer technics problems : тези доп. ІІІ-ї Міжнар. наук.- практ. конф. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2014. – С. 26–27.