Використання фруктози і лактулози в технології хлібобулочних виробів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Робота присвячена використанню фруктози і лактулози в технології хлібо-булочних виробів для хворих на цукровий діабет. Досліджено вплив фруктози і лактулози, а також композицій фруктози з лактулозою та фруктози з сорбі-толом на перебіг основних процесів у технології хлібобулочних виробів та на показники їх якості. Методом математичного моделювання встановлено оптимальне співвідно-шення в композиції фруктози і лактулози. Доведено, що для забезпечення якос-ті виробів сорбіт доцільно використовувати сумісно з фруктозою. Встановлено, що досліджувана сировина та її композиції знижують інтенсивність спиртового бродіння, але покращують газоутримувальну здатність тіста, що забезпечує належний об’єм і формостійкість виробів. Обґрунтовано доцільність заміни в рецептурі діабетичних виробів частини борошна пшеничними висівками та сухою пшеничною клейковиною, а також використання соєвої олії для збагачення виробів фізіологічно-функціональними інгредієнтами. Розроблено і затверджено нормативну документацію на 5 нових діабетичних виробів, які мають низький показник глікемічності та меншу інтенсивність перетравлювання вуглеводів. The work is devoted to the use of fructose and lactulose in bakery technology for patients with diabetes. The influence of fructose and lactulose , and also compositions of fructose with lactulose and fructose with sorbitol on the course main processes in technology of bakery products and their quality. The method of mathematical modeling established the optimal ratio in the composition of fructose and lactulose. We prove that to ensure product quality , sorbitol should be used in conjunction with fructose. It was established that the investigated materials and their composition reduces the intensity of spirit fermentation, but improve maintain gas ability of dough that provides proper volume and shape stability of products. Expediency of replacing the recipe diabetic products: parts of flours with the wheat bran and dry wheat gluten, and the use of soybean oil for enrichment items physiologically functional components. Developed and approved by regulatory documentation in 5 new diabetic products that have a low rate and a lower intensity of hlikemichnist digestion of carbohydrates.

Опис

Ключові слова

фруктоза, лактулоза, сорбітол, композиції, хлібобулочні вироби, якість, показник глікемічності, функціональні властивості, fructose, lactulose, sorbitol, composition, baked products, quality, indicator of hlikemichnist, functional properties

Бібліографічний опис

Місечко, Н. О. Використання фруктози і лактулози в технології хлібобу-лочних виробів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 «Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів» / Місечко Наталія Орестівна ; НУХТ. - К., 2014. – 21 с.