Методи сучасної теорії управління

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У навчальному посібнику розглядаються деякі розділи сучасної теорії управління, які безпосередньо стосуються проблеми створення систем автоматизації технологічних об'єктів, комплексів і виробництв. Це такі питанн: використання методу простору станів; оцінювання стану багатовимірних об'єктів; оптимальна фільтрація випадкових сигналів; синтез багатовимірних регуляторів і систем; основи робастного керування; основи синергетичної теорії керування. автоматизации технологических объектов, комплексов и производств. In the book discusses some sections of modern management theory that directly relate to problems of automation of technological facilities, complexes and industries. These are the issues: use of the method of state space; evaluation of multidimensional objects, the optimal filtering of random signals; synthesis of multidimensional controllers and systems, the foundation of robust control, the foundation synergetic control theory.

Опис

Ключові слова

сучасна теорія управління, modern management theory, систем автоматизації технологічних об'єктів, систем автоматизації технологічних комплексів, систем автоматизації технологічних виробництв, метод простору станів, багатовимірний об'єкт, фільтрація випадкових сигналів, синтез багатовимірних регуляторів, робастне керування, синергетична теорія керування, systems automation objects, systems automation systems, automation of technological industries, state space method, multidimensional objects, filtering of random signals, synthesis of multidimensional controllers, robust control, synergetic control theory, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Методи сучасної теорії управління: Навч. посіб. / А.П. Лaданюк, В. Д. Кишенько, Н. М. Луцька, В. В. Іващук. — К., НУХТ, 2010.— 196 с.