Основи екології

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В навчально-методичному комплексі подано методичні поради до вивчення дисципліни «Основи екології», яка є варіативною дисципліною підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Подано план семінарських занять, методичні поради до проведення практичних занять, контрольні питання для самостійної роботи по вивченню дисципліни, тематику рефератів, тести, задачі по курсу, контрольні питання для підготовки до перевірки знань, рекомендовану літературу. In the educational-methodical complex methodological guidance to the study of discipline «Fundamentals of ecology», which is a variable discipline of preparation of students on an educational-qualifying level «bachelor». Presented the plan of seminars, guidelines for conducting practical lessons, test questions for self-employment for the study of the discipline, the subject of essays, tests, tasks on the exchange rate of the control questions for the preparation for the examination of knowledge of recommended literature.

Опис

Ключові слова

демографічні проблеми людства, demographic problems of mankind, екологія, ecology, природне середовище, глобальні екологічні проблеми людства, global environmental problems of the humanity, природні ресурси, natural resources, екологічне законодавство України, ecological legislation of Ukraine, основи економіки природокористування, basics of economy of nature management, види забруднення, the types of pollution, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Відоменко, О. І. Основи екології : навчально - методичний комплекс для студентів усіх форм навчання / О. І. Відоменко. - К. : КІМЕП, 2003. – 82 с.