Формування англомовної компетенції студентів засобами комп’ютерних технологій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Одним з ключових понять процесу оновлення вітчизняного освітнього середовища є поняття компетентності як володіння людиною системою знань, навичок і вмінь та індивідуально - особистісного ставлення до предмета діяльності. Рівень компетентності фахівця має забезпечити його гармонічну взаємодію із суспільством, що включає як уміння професійного спілкування, так і загальномовленнєві вміння. На сучасному етапі свого розвитку суспільство не може існувати поза іншомовними інформаційними потоками, які надходять з різних країн, що визначає необхідність володіння загальною для них іноземною мовою. One of the key concepts of the renewal process of national educational environment is the concept of competence as the possession of a man for knowledge, skills and individual - personal attitude to the subject of. Professional competence must ensure its harmonious interaction with society, including both professional communication skills and the ability zahalnomovlennyevi. At the present stage of development, society can not exist outside of a foreign-language information streams coming from different countries identifies the need for them total ownership in a foreign language.

Опис

Ключові слова

комп’ютерні технології, компетенція студентів, формування компетенції, computer technology, competence of students, formation of competence, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Мірочник, В. В. Формування англомовної компетенції студентів засобами комп’ютерних технологій / В. В. Мірочник // Імплементація сучасних технологій навчання у навчальний процес : матеріали Міжнародної наукової конференції, 17-18 березня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 216-220.