Система зброджування сусла у виробництві етанолу (Патент на корисну модель № 134315)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Система зброджування і перегонки сусла у виробництві етанолу складається із дробарки зерна, змішувача помелу і води, апарата термоферментативної обробки, оцукрювана, які своїми виходами з'єднані між собою, а вихід оцукрювача трубопроводом, з встановленим на ньому насосом із бродильним апаратом з сорочкою охолодження і брагоперегонної колони, причому сорочки охолодження бродильного апарата і нагрівання брагоперегонної колони об'єднані у складі контуру холодильного агента, устаткованого трубопроводом, компресором, дроселем і гідравлічним акумулятором. The system of fermentation and distillation of wort in the production of ethanol consists of a grain crusher, a mixer of grinding and water, an apparatus for thermo-fermentative processing, saccharification, which are interconnected by their outputs, and the output of the saccharifier is a pipeline, with a pump installed on it with a fermentation apparatus with a cooling jacket and distillation column, and the cooling jackets of the fermentation apparatus and the heating of the distillation column are combined in the circuit of the refrigerant, equipped with a pipeline, a compressor, a throttle and a hydraulic accumulator.

Опис

Ключові слова

етанол, термоферментативна обробка, бродильний апарат, оцукрювач, ethanol, thermo-enzymatic processing, fermentation apparatus, sweetener, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Патент 134315 UA, МПК B01D 3/10 (2006.01) C12C 7/22 (2006.01) Система зброджування сусла у виробництві етанолу / Шевченко О. Ю., Соколенко А. І., Васильківськтй К. В. , Максименко І. Ф., Степанець О. І.; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201812383; заявл.13.12.2018 ; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9, 2019 р.

Зібрання