Адаптивний інтелектуальний фільтр (Патент на корисну модель № 103534)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Адаптивний інтелектуальний фільтр включає аналогово-цифровий перетворювач, блок прямого вейвлет-перетворення, блок зворотного вейвлет- перетворення, причому анологово-цифровий перетворювач послідовно з'єднаний із сегментатором, блоком прямого вейвлет-перетворення, блоком оцінки якості апроксимації, блоком вибору базисних вейвлетів та базою знань, яка під'єднана до аналогово-цифрового перетворювача та блока трешолдингу, причому блок трешолдингу послідовно з'єднаний з блоком зворотного вейвлет-перетворення, аналізатором Херста шумової компоненти і оптимізатором, а вихід сегментатора під'єднаний до аналізатора Херста шумової компоненти, з блоком трешолдингу з'єднаний вихід оптимізатора, і блок прямого вейвлет-перетворення з'єднаний з блоком вибору базисних вейвлетів, зв'язаного із сегментатором. The adaptive predictive filter comprises an analog to digital converter, block forward wavelet transform, an inverse wavelet transform, and anologovo-digital converter is connected in series with the segmenter, block forward wavelet transform block approximation quality estimation selection unit basis of wavelets and a knowledge base, which is connected to the analogovo-digital converter and unit tresholdingu, and tresholdingu unit is connected in series with an inverse wavelet transform analyzer Hurst noise components and optimizer, and segmenter output is connected to the analyzer Hurst noise component, a unit tresholdingu connected to the output of the optimizer, and the block directly wavelet transform is connected to the block selection basis wavelets associated with the segmenter.

Опис

Ключові слова

кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління, фільтрація сигналів, вейвлет-перетворення, інтелектуальний аналіз, signal filtering, wavelet transformation, intelligent analysis

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель 103534 UA, МПК H03H 21/00 (2015.01), G06N 7/08 (2006.01). Адаптивний інтелектуальний фільтр / Кишенько В. Д., Новаковська Н. Г., Гетьман Я. В. ; заявник Національний університет харчових технологій— № u 2015 04957 ; заявл. 21.05.2015 ; опубл. 25.12.2015, Бюл. № 24, 2015 р.

Зібрання