Критеріальна квантифікація адаптронних функціональних модулів машин пакування продукції у споживчу тару

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сучасні зразки пакувальних машин – це складні технічні системи, побудовані на агрегатно-модульному принципі. Тенденцією розвитку пакувальних машин передбачено, що новітні зразки такого обладнання – інтегральні технічні комплекси, створені на базі адаптронних функціональних модулів, кожен із яких є як функціонально, так і конструктивно самостійним виробом із великою кількістю синергетично зв’язаних між собою характеристик та параметрів, призначені для реалізації технологій пакування [1]. Під час створення та вибору із кластеру адаптронного функціонального модуля з оптимальними техніко-економічними параметрами недостатньо його оцінювати тільки за технічними характеристиками, що включені в карту технічного рівня. Важливим фактором при цьому є якість і точність виконання заданих функцій. Виконати кількісну оцінку цього фактора можна застосувавши теорію критеріального аналізу і синтезу процесу пакування.
Modern models of packaging machines are complex technical systems based on the unit-modular principle. The trend in the development of packaging machines stipulates that the latest models of such equipment are integrated technical complexes created on the basis of adaptive functional modules, each of which is both functionally and structurally an independent product with a large number of synergistically interconnected characteristics and parameters intended for the implementation of packaging technologies [1]. When creating and selecting an adaptive functional module with optimal technical and economic parameters from a cluster, it is not enough to evaluate it only by the technical characteristics included in the technical level map. An important factor in this case is the quality and accuracy of the specified functions. This factor can be quantified by applying the theory of criterion analysis and synthesis of the packaging process.

Опис

Ключові слова

кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, адаптронні функціональні модулі, критеріальна квантифікація, пакування, adaptronic functional modules, criterion quantification, packaging

Бібліографічний опис

Гавва, О. О. Критеріальна квантифікація адаптронних функціональних модулів машин пакування продукції у споживчу тару / О. О. Гавва, Л. О. Кривопляс-Володіна // Тренди Lean-виробництва та пакування харчової продукції : матеріали 12-ї Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 20 вересня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 74–75