Інтенсифікація технологій мікробного синтезу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У монографії викладено фізіологічні основи регуляції та інтенсифікації технологій мікробного синтезу полісахаридів, поверхнево-активних речовин, авермектинів (полікетидних антибіотиків), бактеріальних добрив. Описано основні шляхи регуляції культивування мікроорганізмів у біотехнологічних процесах: встановлення сукупності оптимальних зовнішніх факторів (темпе¬ратури, рН, природи і концентрації джерел вуглецю і азоту, співвідношення С/N, способу подачі субстрату, режимів масообміну тощо); внесення у сере¬довище культивування продуцентів екзогенних попередників біосинтезу; ви¬користання суміші енергетично нерівноцінних та енергетично дефіцитних ростових субстратів; визначення особливостей енергетичного і конструктив¬ного метаболізму продуцентів, виявлення «сайтів метаболічного лімітуван¬ня» і розробка підходів до їх усунення. Для біотехнологів, мікробіологів, біохіміків, викладачів і студентів ви¬щих навчальних закладів спеціальностей «Біотехнологія» та «Біологія». The monograph describes the physiological foundations of regulation and intensification of technologies of microbial synthesis of polysaccharides, surfactants, avermectins (polyketide antibiotics), bacterial fertilizers. The main ways of regulating the cultivation of microorganisms in biotechnological processes are described: the establishment of the optimal set of external factors (temperature, pH, concentration of sources of carbon and nitrogen, the ratio C/N, method of feeding substrate, mass transfer modes, etc.); adding to the producers cultivation medium exogenous precursors of biosynthesis, using a mixture of energy unequal and energy-deficient growth substrates, identifying features of the energy and constructive metabolism of producers, determination of "metabolic limitation sites" and the development of approaches to their elimination. Intended for biotechnology, microbiologists, biochemists, teachers and students in higher education establishments for specialties "Biotechnology" and "Biology".

Опис

Ключові слова

мікробний синтез, регуляція синтезу, інтенсифікація синтезу, культивування, microbial synthesis, regulation of synthesis, intensification of synthesis, cultivation, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Підгорський, В. С. Інтенсифікація технологій мікробного синтезу : монографія / В. С. Підгорський, Г. О. Іутинська, Т. П. Пирог. – К. : Наук. думка, 2010. – 327 с.

Зібрання