Облікова функція в ощадливому управлінні промисловим підприємством

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропоновано розглядати реалізацію облікової функції в ощадливому управлінні промисловим підприємством через взаємоузгоджене виконання інформаційно-комунікативної й когнітивної функції, що проявляється шляхом забезпечення керівництва, топ-менеджменту та окремих фахівців в межах професійної компетентності за ієрархічними рівнями необхідною інформацією для розрахування, аналізування та моніторингу результатних показників з фокусуванням на своєчасне відслідковування втрат / непродуктивних витрат і ефективності функціонування. Asked to consider the implementation of the accounting function in the lean management of industrial enterprises through mutually agreed implementation of information and communication, and cognitive function, as manifested by providing leadership, top management and individuals within the professional competence of the hierarchical levels with the necessary information to calculate, analyze and monitor the baseline with focusing on the timely tracking of loss / wastage and effective functions.

Опис

Ключові слова

кафедра обліку і аудиту, облік як функція управління, ощадливе виробництво, інформаційно-комунікативна функція, когнітивна функція, accounting as a function of management, lean manufacturing, information and communicative function, cognitive function

Бібліографічний опис

Колос, І. В. Облікова функція в ощадливому управлінні промисловим підприємством / І. В. Колос // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки : збірник наукових статей за матеріалами ІV Всеукраїнської науково- практичної конференції, 12 – 13 квітня 2018 р. Ч. 2. – Дніпро : НМетАУ, 2018. – С. 238-243