Технологія рослинних олій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Викладено теорію, практику, технологію, блок-схеми, роботу обладнання, наукові й практичні основи промислових і інноваційних процесів видобутку рослинних олій і екстрактів, їхнього первинного очищення. Приведено відомості про хімічний склад і структуру вихідної сировини, жирнокислотний і ізомерний склад, властивості рослинних і модифікованих олій, технохімічний контроль, сучасні інструментальні методи оцінки якості і безпечності продукції, систему КТІОЛ (комплексні технології, інжиніринг, обладнання, лінії), інноваційні й аплікаційні технології олійно- жирових і білково-ліпідних продуктів функціонального й оздоровчого призначення. Для студентів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною магістрам, аспірантам, науковим співробітникам, інженерно-технічним працівникам оліє-жирового комплексу, АПК й суміжних галузей промисловості, при підготовці і перепідготовці спеціалістів оліє-жирових і суміжних виробництв, особливо на етапі підготовки і при вступі у СОТ, широкому колу споживачів. The theory, practice, technology, flowcharts, equipment work, scientific and practical bases of industrial and innovative processes are described. Extraction of vegetable oils and extracts, their initial purification. Information is given on the chemical composition and structure of the raw material, Fatty acid and isomer composition, properties of vegetable and modified oils, techno-chemical control, modern instrumental methods for assessing the quality and safety of products, CTIOL system (integrated technologies, engineering, equipment, lines), innovative and application technologies of oil-fat and protein-lipid products of functional and well-being purposes. For students of higher educational institutions. The book will be useful to masters, graduate students, research workers, engineers and engineers of the oil and fat complex, agroindustrial complex and related industries, in the preparation and retraining of specialists in oil and fat and allied industries, especially at the stage of preparation and accession to the WTO, to a wide range of consumers.

Опис

Ключові слова

технологія, види технологій, олійна сировина, хімічні і біохімічні процеси, підготовка матеріалу, методи видобутку олій, показники складу, якості і безпеки, оздоровчо-лікувальні олії, композиції, бальзами та екстракти, інноваційні технології і продукти, система КТІОЛ-1, Technology, types of technologies, oilseed raw materials, chemical and biochemical processes, material preparation, oil extraction methods, composition, quality and safety indicators, health-improving oils, compositions, balms and extracts, innovative technologies and products, system KTYOL-1, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Осейко, М. І. Технологія рослинних олій : підручник / М. І. Осейко. – Київ : Варта, 2006. - 280 с.

Зібрання