Інвестиційні проекти в системі інтересів суб’єктів інноваційного розвитку підприємств (за матеріалами підприємств харчової промисловості Запорізької області України)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено методологічні основи функціонування інвестиційного середовища, його місце і роль в системі інноваційного розвитку підприємств, обґрунтувано сутнісний зміст основних чинників ефективності та ризиків різнотипних суб’єктів інвестиційної діяльності, визначено сфери застосування і можливості використання методів економічного оцінювання результативності інвестиційного проектування в узгодженні різновекторних інтересів його учасників. Was investigated methodical foundations of infestation environment function, its place and role in the innovation development system of enterprises, was substantiated efficiency and risks main factors of different subjects of infestation activity, was determined application spheres and possibilities to use economical appreciated methods of infestation projects results in coordination with the different interests of their participants.

Опис

Ключові слова

інвестиції, інвестиційний проект, інноваційний розвиток підприємств, економічні інтереси, інвестиційне середовище, економіко-математична модель, функція чутливості, infestations, infestation project, innovation development of enterprises, economical interests, infestation environment, economic-mathematic model, function of sensitive

Бібліографічний опис

Пахомова, І. Г. Інвестиційні проекти в системі інтересів суб"єктів інноваційного розвитку підприємств (за матеріалами підприємств харчової промисловості Запорізької обл. України) : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.06.01 / Пахомова Ірина Георгіївна ; НУХТ. - К., 2006. - 19 с.